عکس‌های برگزیده مسابقه #28 با موضوع فتومونتاژ و آزاد

برگزیدگان داوری مسابقه‌ی شماره‌ی بیست‌وهشت در دو موضوع فتومونتاژ و آزاد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد ئاریز قادری انجام شد.

عکس‌های برگزیده:

عکس‌های قابل تقدیر: